سالن دفاع علوم پایه دانشگاه دامغان

سالن ۱۳۰ نفره دفاع

سالن دفاع علوم پایه دانشگاه دامغان