سالن همایش ۱۸۰نفره دانشگاه دامغان

سالن علوم پایه دانشگاه دامغان

سالن همایش ۱۸۰نفره دانشگاه دامغان