طراحی، مشاوره و نظارت سالن آمفی تئاتر مرکز اجتماعات امام خمینی (بیروت)

طراحی، مشاوره و نظارت سالن آمفی تئاتر مرکز اجتماعات امام خمینی (بیروت)