طراحی، مشاوره و نظارت سالن کنفرانس مرکز اجتماعات امام خمینی (بیروت)

طراحی، مشاوره و نظارت سالن کنفرانس مرکز اجتماعات امام خمینی (بیروت)