طراحی، مشاوره و نظارت لابی مرکز اجتماعات امام خمینی (بیروت)

طراحی، مشاوره و نظارت لابی مرکز اجتماعات امام خمینی (بیروت)