طراحی و اجرای سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

طراحی و اجرای سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

طراحی و اجرای سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

طراحی و اجرای سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سیستم ضبط تصویر: SONY ژاپن
سیستم پخش تصویر: Panasonic ژاپن
سیسیتم صوت:AAp pro چین
میکروفون : YAMAHA ژاپن
موکت: پالاز موکت
صندلی: سینا صنعت