باسازی سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی دانشگاه فنی حرفه ای

باسازی سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی دانشگاه فنی حرفه ای