طراحی و اجرای سالن همایش مرکز ژنتیک نور

طراحی و اجرای سالن همایش مرکز ژنتیک نور