طراحی و اجرای لابی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

طراحی و اجرای لابی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

طراحی و اجرای لابی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

طراحی و اجرای لابی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
تلفیقی از سنگ آنتیک و MDF
اجرای آسمان مجازی به همراه نورپردازی
اجرای بلوک های شیشه ای